Swyddi

Mae BCC IT wedi bod yn gwneud yr hyn rydym yn ei wneud ers 1987 - oes yn nhermau TG! Mae gennym hanes rhagorol o ran cadw staff a chredwn ein bod yn cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau yn y sector preifat yn y diwydiant TG yng Nghymru. Fel pawb arall, rydym wedi croesawu gweithio o bell/o adref dros y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn rhagweld y bydd yn parhau, ynghyd ag amser yn y swyddfa yn ein prif swyddfa yng Nghastell Newydd Emlyn a’n cyfleuster yng Nghaerdydd.

Nid ydym yn fawr ar ddisgrifiadau swydd llym neu fanylebau swyddi cyfyngol, ac yn hytrach mae'n well gennym ddod o hyd i bobl y credwn fydd yn cyd-fynd yn dda â'n timau presennol ac yn mynd mor bell ag y gallwn i lunio'r swydd o amgylch set sgiliau'r unigolyn.

 

Weinyddwr Cymorth Gwerthu ac Adnewyddu

Wrth i'r gofynion gweinyddol ar ein busnes gynyddu, rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Weinyddwr Cymorth Gwerthu ac Adnewyddu i gryfhau ein tîm gweithrediadau busnes presennol.

Yn ddelfrydol ar gyfer unigolyn trefnus a disgybledig sydd â diddordeb mewn TG a sgiliau technegol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am:

 

 • Prosesu archebion gwerthu, yn enwedig gwasanaethau lletyol/cwmwl a thrwyddedu gwerthwyr
 • Darparu a chynnal trwyddedau stac ceisiadau a gwasanaethau ein cwsmeriaid
 • Gweithio gyda'n timau Gwerthu a Thechnegol i adolygu a dogfennu'n dechnegol atebion addas i gwsmeriaid
 • Prosesu adnewyddu a diwygio contractau, cytundebau a thanysgrifiadau yn fewnol ac ar ran ein cwsmeriaid
 • Monitro tocynnau agored yn rhagweithiol i nodi lle mae angen ymyrraeth Rheoli Cyfrifon a gweithio gyda'r tîm Gwerthu i sicrhau bod camau o'r fath yn cael eu cymryd
 • Cyfathrebu o bryd i'w gilydd naill ai'n fyd-eang neu i gwsmeriaid lluosog, er enghraifft i'w hysbysu am newidiadau i wasanaethau neu doriadau, ac ati.
 • Ateb galwadau ffôn Gwerthu a'u prosesu'n briodol naill ai'n bersonol neu drwy eu haseinio i aelod addas arall o'r tîm
 • Rhyngwynebu â chwsmeriaid (neu ddarpar gwsmeriaid) trwy swyddogaeth sgwrsio Gwerthiant ar-lein ar ein gwefan
 • Rheoli a datblygu cofrestrau asedau yn ôl yr angen
 • Sicrhau bod gan dechnegwyr yr offer priodol i gwblhau eu tasgau/swyddi penodedig yn ddyddiol
 • Cynorthwyo i gynnal achrediadau a phartneriaethau cyflenwyr

 

Bydd y rôl yn cynnwys cysylltu â chydweithwyr sy'n gweithio ar y safle, cyflenwyr, cwsmeriaid ac ymholiadau cyffredinol, gan y bydd sgiliau wynebu cwsmeriaid rhagorol a'r gallu angenrheidiol i ymdrin â gwybodaeth gyfrinachol mewn modd priodol yn hanfodol.

Oriau gwaith fydd 09:00 -17:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener (37.5 awr yr wythnos)

Cyflog yn dibynnu ar brofiad, yn debygol o fod rhwng £20,000 a £23,000.

I wneud cais neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â jobs@bccit.co.uk.

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation