Swyddi

Mewn blwyddyn pryd y bu defnydd na welwyd ei debyg o'r blaen o'r ymadrodd “na welwyd ei debyg o'r blaen” cafwyd hefyd alw am ddatrysiadau TG ac am sgiliau ag amser y rheini ohonom sy'n eu cefnogi... wel ... na welwyd ei debyg o'r blaen!  Dyma ddiwydiant y dyfodol, un sydd wastad yn esblygu a gyda sicrwydd gwaith rhyfeddol – diwydiant na welwyd ei debyg o'r blaen!
Mae BCC IT wedi bod yn gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud ers 1987 - oes yn nhermau TG! Rhagorwn ar gadw staff a chredwn ein bod yn cynnig rhai o'r cyfleoedd gorau yn ein diwydiant o fewn y sector preifat yng Nghymru. Fel pawb arall, rydym wedi croesawu gweithio o bell/o adref dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn rhagweld bydd hyn yn parhau i’r dyfodol, wedi'i gyfuno ag amser yn  ein prif swyddfa yng Nghastell Newydd Emlyn a'n cyfleuster yng Nghaerdydd.
Nid ydym yn credu mewn disgrifiadau swydd caeth na manylebau swyddi cyfyngol, gan ddewis yn lle hynny ddod o hyd i bobl  credwn bydd yn cyd-fynd yn dda â'n timau presennol a mynd cyn belled ag y gallwn i fowldio'r swydd o amgylch set sgiliau'r unigolyn. Oherwydd hynny, mae rhai o'r cyfleoedd a restrir isod yn fwy amwys nag eraill!
P'un a yw’r swydd yn un dechnegol ai peidio, mae bod yn gyfathrebwr da a siarad mewn iaith gall cwsmer ei deall yn gwbl hanfodol - dim siarad geek yn gyhoeddus!
Mae gennym ni rai cyfleoedd cyffrous ar gael ar hyn o bryd

Technegwyr Desg Gwasanaeth

Rydym am benodi Technegwyr Desg Gwasanaeth sydd â sgiliau addas. Bydd y rolau'n cynnwys gwaith yn seiliedig ar ddesg gymorth yn bennaf gyda dyletswyddau achlysurol ar-safle. Rydym am benodi technegydd cymorth lefel bwrdd gwaith (llinell 1af gyda rhywfaint o 2il linell) a thechnegydd uwchgyfeirio (2il a 3edd linell yn gyffredinol). Byddwch yn darparu cefnogaeth TG dros y ffôn, e-bost, rhaglen sgwrsio ac wyneb yn wyneb.

Dylai ymgeiswyr fod yn angerddol am dechnoleg a helpu pobl. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau rhagorol wrth ddelio wyneb yn wyneb gyda chwsmeriaid a'r ddawn angenrheidiol i ddelio â gwybodaeth gyfrinachol mewn modd priodol. Rhaid i unigolion allu mesur gallu technegol y cwsmer a chyfathrebu â nhw gan ddefnyddio iaith dechnegol neu annhechnegol briodol ac mewn modd nad yw'n nawddoglyd.

Bydd profiad mewn caledwedd, meddalwedd, gwesteia (megis Microsoft 365) ac ymarferoldeb system weithredu neu hyfforddiant a/neu addysg gyfatebol yn hynod fuddiol. Yn yr un modd â dealltwriaeth gadarn o rwydweithio Ethernet ac IP. Bydd profiad gwasanaeth cwsmer yn cael ei ffafrio gyda sgiliau ychwanegol fel atgyweirio caledwedd, systemau ffôn, ac ati hefyd yn ddymunol iawn.

Bydd y rolau'n cynnwys gwaith penwythnos ar sail rota gyda goramser ychwanegol achlysurol.

Bydd cyflog yn dibynnu ar brofiad a sgiliau, ond fel canllaw:

Lefel 1 - 2 £21,000 i £26,000 y flwyddyn

Lefel 2 - 3 £25,000 i £30,000 y flwyddyn

 

Cyfleoedd i Uwch Dechnegwyr yn yr Adran Seilwaith

Rydym am benodi dechnegwyr lefel uwch yn ein tîm Isadeiledd.

Ar lefel gyffredinol, rydym yn chwilio am dechnegwyr isadeiledd profiadol i ymgymryd â rolau cymorth, cynnal a chadw a/neu osodiadau uwch. Gall y swyddi gynnwys dyletswyddau technegol arweiniol ar rai prosiectau mudo/gosod sydd â chyfrifoldebau rheoli adnoddau. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'n rheolwyr cyfrifon i bensaernïo ac argymell datrysiadau cwsmeriaid, cynlluniau datblygu a strategaethau.

Yn ogystal, rydym yn edrych i ehangu ein hadnoddau ar gyfer arbenigeddau yn y tîm, yn benodol:

  • Ôl-gopïo /adfer o drychineb/parhad busnes (wedi'i ganoli'n bennaf ar gynhyrchion ArcServe/StorageCraft)
  • Seiberddiogelwch a chynorthwyo cwsmeriaid i gyflawni/cynnal cydymffurfiaeth (Cyber ​​Essentials/PCI/ac ati)
  • Cyfathrebu a diogelwch, gan gynnwys cyfluniad/rheolaeth Muriau cadarnl/UTM/Router a Switshys

Ar gyfer pob un o'r rolau uchod bydd angen i chi ymgysylltu’n hyderus â chydweithwyr a'n cwsmeriaid ar lefelau amrywiol wrth flaenoriaethu gofynion a rheoli disgwyliadau.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau rhagorol o flaen cwsmeriaid a phrofiad profedig o weithio'n helaeth mewn sefyllfaoedd dan bwysau uchel gydag amserlenni llym.

Bydd y rolau'n cynnwys rhywfaint o waith penwythnos a goramser.

Cyflog yn dibynnu ar brofiad a sgiliau, (yn debygol o fod rhwng £25,000 a £35,000 y flwyddyn)

 

Cydlynydd Desg Gwasanaeth

Mae ein Desg Wasanaeth yn amgylchedd hynod o brysur gyda llif cyson o docynnau sy'n gofyn am flaenoriaethu, aseinio, esgoli ac ati. Er mwyn cynnal ein lefel uchel o ofal i gwsmeriaid, mae'n hanfodol bod tocynnau'n cael eu “perchen” ac wedi eu diweddaru bob amser.

Bydd eich rôl yn helpu i symleiddio'r gwasanaeth mae ein technegwyr yn ei ddarparu i gwsmeriaid, gan weithio'n agos gyda'n rheolwr Desg Gwasanaeth i flaenoriaethu tocynnau yn ôl yr angen a sicrhau bod y lefel briodol o gyfathrebu yn cael ei chynnal yn fewnol a chyda'r cwsmer.

Er bod cael profiad neu ddiddordeb technegol yn ddymunol iawn, ynghyd â'r gallu i sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg, mae angerdd amlwg dros ddatblygu a chynnal cysylltiadau cwsmeriaid a chysylltiadau mewnol yn hanfodol. Yn gyfathrebwr hyderus a sicr byddwch yn cysylltu â chydweithwyr a chysylltiadau allanol o wahanol lefelau a galluoedd yn rheolaidd ac yn rheoli nid yn unig eich llwyth gwaith eich hun ond hefyd llwyth eich cydweithwyr yn y Ddesg Wasanaeth.

Mae hon yn rôl newydd yn ein busnes ac o'r herwydd mae'n darparu cyfle cyffrous a heriol i helpu i ddiffinio'ch rôl eich hun a sut mae'n cyd-fynd â'r gweithrediadau presennol.

Cyflog i'w gytuno ar sail sgiliau a phrofiad, fel canllaw £18,000 a £23,000 y flwyddyn

 

Cydlynydd Darparu Gwasanaeth

Rôl newydd arall yr ydym yn gyffrous i'w diffinio mewn partneriaeth â'r person iawn yw rôl cydlynydd darparu gwasanaeth. Gan weithredu fel y “glud” rhwng timau technegol ac annhechnegol, byddwch yn gweithio'n helaeth gyda'n Rheolwyr Cyfrifon ac uwch dechnegwyr, yn enwedig ar waith cyn-werthu a rheoli prosiect.

Yn ddelfrydol, technegydd addysgedig a/neu brofiadol a medrus, bydd gennych wybodaeth ragorol o ddatrysiadau cyfredol yn y diwydiant TG ynghyd â'r gallu i ragweld tueddiadau'r dyfodol, yn enwedig sut gellir eu cyflwyno i'n cwsmeriaid.

Mae angerdd amlwg dros ddatblygu a rheoli perthnasoedd cwsmeriaid yn hanfodol ynghyd â'r gallu i weithio gyda chydweithwyr technegol i bensaernïo ddatrysiadau. Byddwch yn gweithredu fel cynrychiolydd y cwsmer yn fewnol ac yn aml fel cynrychiolydd ein busnes i’r cwsmeriaid.

Mae sgiliau a phrofiad rheoli prosiect ynghyd â gallu profedig i jyglo sawl peth yr un pryd mewn amgylchedd lle mae gweithio dan bwysau uchel yn ddymunol iawn.

Cyflog i'w drafod, yn amodol ar sgiliau a phrofiad.

 

I ymgeisio neu am rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r swyddi uchod, anfonwch CV at swyddi@bccit.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 16eg  Gorffennaf 2021.

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation