Swyddi

Ni fyddech yn para yn y diwydiant gwasanaethau TG ers 1987 pe na baech wedi ymroi i adeiladu cysylltiadau cadarn â chleientiaid a meithrin twf. Yn BCC IT, dod i adnabod nodau unigryw pob cleient yn drylwyr cyn cydweithio gyda nhw yw ein prif nod - nid dim ond gweithio iddyn nhw - i greu, gweithredu a chynnal datrysiadau wedi'u teilwra.

Os yw'r meddylfryd hwnnw'n cyd-fynd â'ch un chi, yna efallai y bydd gennych ddiddordeb yn un o'r cyfleoedd canlynol:

 

Rheolwr Cyfrif (Adran Werthu)

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyfrif medrus sy'n ymroddedig i ddatblygu busnes newydd i ymuno â'n tîm egnïol a blaengar.

Yn y rôl allweddol hon, byddwch yn hanfodol o ran cynnal ein perthnasoedd presennol â chleientiaid a mynd ar drywydd cyfleoedd busnes newydd yn egnïol. Byddwch yn helpu i feithrin partneriaethau strategol a hybu ein twf refeniw. Mae’r gallu a’r parodrwydd i deithio rhwng safleoedd ar draws Cymru a Lloegr yn hanfodol, tra bod profiad o’r diwydiant TG a’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) yn ddymunol.

Cyfrifoldebau:

Rheoli Perthynas Cleient:

• Meithrin a chynnal perthnasoedd cadarn gyda chleientiaid presennol.

• Deall nodau, heriau ac amcanion cleientiaid yn drylwyr.

• Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a gwasanaethu fel cynghorydd dibynadwy.

Datblygu Busnes Newydd:

• Adnabod a thargedu darpar gleientiaid.

• Cynnal ymchwil marchnad i ddod o hyd i gyfleoedd nas manteisiwyd arnynt.

• Cydweithio gyda'r tîm gwerthu i greu cynigion a chyflwyniadau cymhellol.

Strategaeth Gwerthu:

• Helpu i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cyfrifon i gyflawni targedau refeniw.

• Cydweithio â thimau traws-swyddogaethol i ddarparu atebion gwerth ychwanegol.

• Monitro tueddiadau diwydiant ac addasu strategaethau yn unol â hynny.

Mae'r swydd hon yn rhoi cyfle heriol, cyffrous a gwerth chweil i'r ymgeisydd delfrydol gan gynnwys cyflog sylfaenol a chymhelliant bonws deniadol. £29,000 sylfaenol gydag phosibilrwydd gwirioneddol o tua £57,500 drwy enillion targed.

I wneud cais neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â swyddi@bccit.co.uk.

Dyddiad Cau 20/05/24.

 

Technegwyr Desg Gwasanaeth

Rydym yn chwilio am Dechnegwyr Desg Gwasanaeth dawnus i ymuno â'n tîm technegol rhagorol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Fel Technegydd Desg Gwasanaeth, byddwch yn allweddol wrth gynnig cymorth TG prydlon a chymorth i'n cleientiaid. Bydd eich prif ddyletswyddau'n cynnwys ymateb i ymholiadau'r ddesg gymorth, datrys problemau technegol, a chynnal tasgau ar y safle o bryd i'w gilydd.

Rolau sydd ar gael:

Technegydd Cymorth Bwrdd Gwaith (1af ac ychydig o 2il linell):

• Ymateb i ymholiadau defnyddwyr dros y ffôn, e-bost, a rhaglen sgwrsio.

• Datrys problemau caledwedd a meddalwedd.

• Sicrhau bod materion technegol yn cael eu datrys yn brydlon ac yn cydymffurfio â'r CLG.

• Rhoi gwybod i ddefnyddwyr am ddatrys problemau.

Technegydd Uwchgyfeirio (2il a 3edd linell fel arfer):

• Ymdrin ag uwchgyfeirio technegol cymhleth.

• Cydweithio â thimau traws-swyddogaethol i fynd i'r afael â digwyddiadau critigol.

• Cynorthwyo'r Tîm Cefnogi Bwrdd Gwaith yn ystod y cyfnod prysuraf.

• Darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb pan fo angen.

Dylai ymgeiswyr fod yn angerddol am dechnoleg a helpu pobl, bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo'ch cydweithwyr trwy gofnodi'ch gwaith yn gywir a dogfennu'n gyffredinol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn meddu ar sgiliau wynebu cwsmeriaid eithriadol a'r gallu i drin gwybodaeth gyfrinachol yn hynod broffesiynol. P'un a ydych chi'n cyfathrebu â chleientiaid sy'n deall technoleg neu'r rhai sy'n llai cyfarwydd â jargon technegol, byddwch chi'n gwneud hynny mewn modd parchus.

Bydd profiad mewn caledwedd, meddalwedd, amgylcheddau lletyol (fel Microsoft 365), ac ymarferoldeb system weithredu neu hyfforddiant a/neu addysg gyfatebol yn fuddiol iawn. Mae dealltwriaeth gadarn o rwydweithio Ethernet ac IP yn hanfodol. Mae profiad gwasanaeth cwsmeriaid yn ddymunol, ac mae sgiliau ychwanegol fel trwsio caledwedd a bod yn gyfarwydd â systemau ffôn yn ddymunol iawn.

Bydd y rolau'n cynnwys gwaith penwythnos ar sail rota gyda goramser ychwanegol, taladwy o bryd i'w gilydd.

Bydd cyflog yn dibynnu ar brofiad a sgiliau, ond fel canllaw:

Lefel 1 – 2 £22,000 i £27,000 y flwyddyn

Lefel 2 – 3 £26,000 i £32,000 y flwyddyn

I wneud cais neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â swyddi@bccit.co.uk.

Dyddiad Cau 20/05/24.

 

Cyfleoedd Prosiectau a Seilwaith (Tîm Technegol)

Rydym yn ehangu ein tîm Prosiectau ac yn chwilio am dechnegwyr lefel uwch profiadol a all drin llwythi gwaith sylweddol a pherfformio'n effeithiol dan bwysau. Yn y rôl hon, byddwch yn ymgymryd â materion cymorth uwch, yn trin gwaith cynnal a chadw wedi'i drefnu a heb ei drefnu, ac yn gwneud gosodiadau cymhleth. Byddwch yn cydweithio'n agos ar draws adrannau a chyda'n cleientiaid i ddylunio, gweithredu a chynnal rhwydweithiau TG cadarn ac atebion sy'n diwallu eu hanghenion unigryw. Mae'r swydd hon yn cynnig cymysgedd amrywiol o waith ar y safle ac o bell.

Gan weithredu mewn rôl peiriannydd gwerthu, byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda'n rheolwyr cyfrifon, gan ddarparu arweiniad arbenigol ar atebion cwsmeriaid, mapiau ffordd, a strategaethau.

Yn ogystal, rydym yn ceisio gwella ein harbenigedd yn y meysydd canlynol:

Seiberddiogelwch a Chymorth Cydymffurfio:

Arwain cleientiaid i gyflawni a chynnal cydymffurfiaeth (e.e., Cyber Essentials, PCI, IASME).

Cyfathrebu a Diogelwch:

• Hyfedredd wrth ffurfweddu a rheoli Waliau Tân, UTM, Llwybryddion a Switsys.

Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn uno eu hangerdd am dechnoleg â sgiliau rhagorol o ran wynebu cwsmeriaid, gan reoli gwybodaeth gyfrinachol a/neu sensitif yn broffesiynol. P'un ai'n ymgysylltu â chleientiaid sy'n gyfarwydd â thechnoleg neu'n dadansoddi cysyniadau cymhleth ar gyfer y rhai sy'n llai cyfarwydd â jargon technegol, byddwch yn cyfathrebu â pharch.

Efallai y bydd angen rhywfaint o waith penwythnos a goramser ar gyfer y swyddi hyn.

Bydd y cyflog yn gymesur â phrofiad a sgiliau, yn debygol o amrywio rhwng £30,000 a £40,000 y flwyddyn.

I wneud cais neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â swyddi@bccit.co.uk.

Dyddiad Cau 20/05/24.

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation