Gwasanaethau Gwesteia

 

Bellach mae gwasanaethau gwesteia megis SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastrucutre as a Service) a PaaS (Platfotm as a Service) wedi aeddfedi ac cynnig opsiynau cost-effeithiol amgen i’r dull traddodiadol o gynnal TG ar eich safle.

Cyniga BCC nifer o ddatrysiadau gwesteia integredig sy’n eich galluogi i gadw rheolaeth llwyr o’ch systemau tra’n manteisio ar ein arbenigedd i ddelio gyda’r beichiau arferol sy’n effeithio a’r prosiectau TG cymhleth.

 

Beth rydym yn ei gynnig

Yn amlwg bydd anghenion penodol eich busnes yn penderfynu pa ddatrysiad sydd yn briodol i’ch sefydliad, felly mae’r gwasanaethau gwesteia BCC yn cynnwys:

 

 

Exchange yn y Cwmwl

Meddalwedd Microsoft Exchange Server yw’r datrysiad negeseuo a chydweithio mwyaf clodfawr ar draws y byd. Mae’n galluogi holl nodweddion rhannu gwybodaeth, dyddiaduron ac e-byst oddi fewn Microsoft Outlook.

Mae Exchange yn feddalwedd hynod gymhleth sy’n mynnu arbenigedd dwys i’w ddarparu, o ganlyniad gall y gost i fusnesau bach bod yn sylweddol oherwydd:

  • Mae angen nifer o weinyddion i gwrdd a chanllawiau arferion-gorau

  • Gall cost y meddalwedd a chaledwedd eu hun fod y tu hwnt i gyllideb rhai busnesau

  • Mae angen gofod priodol i osod yr offer, yn ogystal a’i cynnal

Mae datrysiad Exchange yn y Cwmwl yn cynnig yr union ‘run nodweddion a gweithredai â ddatrysiad traddodiadol ond yn osgoi’r costau cychwynnol, gofidiau a  thrafferthion technegol. Trwy ddefnyddio Exchange yn y modd yma, mae BCC yn ei sefydlu, ei gynnal a’i weinyddu am dal-ar-raddfa yn unol a’r nifer o ddefnyddwyr bob mis. Rydym yn rheoli popeth ar eich rhan  gan gynnwys sganio ar gyfer firws, diogelu yn erbyn spam, cynhaliaeth gwasanaeth, ôl-gopïo ac uwchraddio meddalwedd.

Bwrdd Gwaith yn y Cwmwl

Mae datrysiad Bwrdd Gwaith yn y Cwmwl gan BCC yn eich rhyddhau i weithio ar ffeiliau, e-byst a rhaglenni busnes o unrhyw le sydd a chysylltiad i’r we. Byddwch yn gweld eich bwrdd gwaith rhith, yn union fel yn y swyddfa, ar unrhyw ddyfais – PC, gliniadur, tabled neu ffôn.

Trwy ddefnyddio Bwrdd Gwaith yn y Cwmwl medrwch fod yn sicr bydd eich rhaglenni busnes yn llwyr weithredol, gan gynnwys Microsoft Office, Sage, meddalwedd CRM ac yn y blaen. Hefyd mae modd addasu bwrdd gwaith grwpiau o ddefnyddwyr neu unigolion i gael at meddalwedd busnes penodol, arbenigol.

Does dim angen poeni am brynu, cynnal ac ôlgopïo offer gweinydd eich hun. Cynhaliwn popeth mewn canolfannau data ardystiedig i ISO27001, dibynadwy a diogel yn y Deyrnas Unedig. Gwarchodir a diogelir eich data gyda chefnogaeth technegol ar gael 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae Bwrdd Gwaith yn y Cwmwl yn ddatrysiad mae BCC yn rheoli’n llwyr gan olygu bod eu ddefnyddio yn syml o safbwynt eich staff, a gan ei fod mor addasol yn boblogaidd iawn gan rheolwyr.  Cyniga ddatrysiad sydd yn cwrdd â gofynion y busnesau mwyaf heb y gost a’r gofid o rhedeg offer gweinyddu eich hun.

Rhaglen yn y Cwmwl

Gyda egwyddorion tebyg i Fwrdd Gwaith yn y Cwmwl, cyniga gwasanaeth Rhaglen yn y Cwmwl gan BCC rhaglenni megis Sage, Microsoft SQL neu SharePoint wedi eu rheoli’n ganolog.

I osgoi’r arferiad traddodiadol, drudfawr o storio a chopïo data rhwng nifer o beiriannau yn eich sefydliad, mae datrysiad Rhaglen yn y Cwmwl yn golygu bod BCC yn gosod eich meddalwedd ar weinydd safonol, pwerus a diogel sydd ar gael o unrhyw le sydd a chysylltiad i’r we. Does dim angen nifer o gopïau. Does dim angen lawrlwytho.

Os yw eich anghenion cronfa ddata bellach yn ormodol i’r isadeiledd, ystyriwch symud y baich technegol at weinyddion pwerus, cyflym a diogel BCC bydd yn eich galluogi i drin data anferth. Neu, os ydych yn hapus gyda isadeiledd technegol eich sefydliad, ond am sicrhau bod rhaglenni allweddol ar gael o unrhyw le ar unrhyw ddyfais, yna gall ddatrysiad Rhaglen yn y Cwmwl fod yn ddelfrydol i chi.

Yn yr un modd a Bwrdd Gwaith yn y Cwmwl, medrwch cael at eich data yn gydamserol ar ddyfeisiadau PC, MAC, iPad, andorid neu iPhone.

Beth i ddisgwyl wrthym

Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol i sefydlu canolfan ddata diogel o’r safon uchaf i’ch galluogi i fanteisio ar dechnoleg gwesteia megis SaaS, PaaS ac IaaS heb y gost arferol. Os dewiswch ddefnyddio gwasanaethau gwesteia BCC byddwch yn defnyddio offer o’n eiddo, nid ydym yn is-gontractio!

I ddarganfod mwy am ein gwasanaethau gwesteia a’r manteision i’ch busnes, cysylltwch gyda ni. 

 

 

 

 

 


 

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation