Rhwydweithiau Di-Wifr

 

Gyda thechnoleg di-wifr yn gwella a thueddiadau megis BYOD (Bring Your Own Device) yn parhau i ehangu, mae’r angen am ddatrysiadau di-wifr sydd yn cwrdd ag anghenion busnesau modern wedi cynyddu’n sylweddol.

Mae’r twf yn y nifer o ddyfeisiadau di-wifr a’i gallu cynyddol, yn ogystal a disgwyliadau uchel defnyddwyr am fynediad i’r we ymhobman, yn golygu bod y galwadau ar rhwydweithiau di-wifr yn debygol o barhau i gynyddu.

 

Beth rydym yn ei gynnig

Os nad ydych yn gwybod am rhwydweithiau di-wifr

Mae rhwydweithiau di-wifr yn ddatrysiadau hynod hyblyg gall eu sefydlu bron yn unrhyw le, gan alluogi ddefnyddwyr i weithio tra’n symud heb y cyfyngiadau amlwg o fod wedi ei cysylltu’n gorfforol i’r isadeiledd rhwydweithiol.

 

  • Gall BCC ychwanegu rhwydwaith di-wifr (unai mewnol neu allanol) cyflym a diogel i unrhyw rhwydwaith cyfredol a ddefnyddir yn eich sefydliad i alluogi eich gweithlu a gwesteion weithio’n hyblyg.
  • Efallai bod eich anghenion yn cynnwys rhwydwaith di-wifr diogel ar gyfer eich gweithlu yn ogystal a rhwydwaith di-wifr annibynnol ar gyfer gwesteion. Gall y rhain cael eu estynni i gynnwys nifer o adeiladau, a/neu hyd yn oed i gysylltu safleoedd hyd at 10KM ar wahân os oes modd gweld o un safle i’r llall.
  • Gall BCC hefyd cynnig datrysiad porth rheoli taliadau di-wifr i’ch galluogi i godi tal ar westeion/cwsmeriaid am fynediad i’r rhwydwaith a’r rhyngrwyd – gall hyn creu incwm yn ogystal a denu ymwelwyr i’ch sefydliad.

 

 

 

Os oes rhwydwaith di-wifr gennych yn barod

Yn achos nifer o sefydliadau, cynlluniwyd a gosodwyd eu datrysiadau rhwydweithiau di-wifr nifer o flynyddoedd yn ôl. O ganlyniad, yn aml mae angen eu uwchraddio’n sylweddol i gwrdd ag anghenion cyfredol y busnes.  Gall y gwaith uwchraddio yma fod mor gymhleth a gosodiad newydd ac mae angen arbenigedd a phrofiad i’w gyflawni.

 

Beth i ddisgwyl wrthym

Daw rhwydwaith di-wifr a nifer o fanteision i sefydliadu, ond gall hefyd fod yn gymhleth i’w cynllunio a’i rheoli, gyda goblygiadau diogelwch sy’n bwysig ei hystyried a’i datrys.

Gall BCC cynllunio a gosod rhwydwaith di-wifr a chymerid cyfrifoldeb am rheoli eich rhwydweithiau. Mae hyn yn sicrhau bod gennych datrysiad diogel/hyblyg ar draws eich sefydliad a galluogi’r gweithlu i gyfathrebu’n ddiogel gyda’r systemau priodol, bod hynny o ddesg traddodiadol neu yn symudol ar wahanol ddyfeisiadau ymhob lleoliad/safle.

I sicrhau bod y system yn briodol i anghenion penodol eich sefydliad, rydym yn gweithredu proses trwyadl:

  1. Bydd BCC yn ymweld a’r safle i gynnal arolwg

  2. Yn ystod yr arolwg byddwn yn gofyn nifer o gwestiynau i sicrhau dealltwriaeth lawn o’r anghenion

  3. Unwaith cwblheir yr arolwg byddwn yn darparu dyfynbris ac esboniad o’r gwaith rydym yn argymell ei gwblhau

  4. Os derbyniwch ein argymhellion a’r dyfynbris, bydd technegwyr hyfforddedig BCC yn cwblhau’r gwaith mor synhwyrus a phosib, tra’n ymdrechu i leihau aflonyddwch i rhediad dydd-i-ddydd eich sefydliad.

Cysylltwch gyda ni heddiw i drefni arolwg. 

 

 

 

 

 

 

Providing WiFi for a caravan park is not like providing WiFi for a hotel. The signal has to be replicated wirelessly over a large rural site of many acres. Having worked with BCC for a number of years, and trusting their expertise and product knowledge, we proposed a joint venture with them where we would share the risks and the benefits. They subsequently designed and implemented a new wireless system that would reach even the most remote parts of our sites."

 

"Customer usage is now based on data, in a similar fashion to how you consume data on a mobile phone. So, when the allowance is used up our customers need to buy a new block of data to carry on. This also gives them the flexibility to purchase a block of data at the start of their holiday and then use it how best it suited them during their stay.

Thomas Scarrott

Vale Holiday Parks

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation